Järjestöstä

Yhdistyksen tarkoitus

Transparency International Suomi ry (TI Suomi) on itsenäinen, poliittisesti riippumaton ja voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoituksena on ehkäistä korruptiota ja edistää läpinäkyvyyttä, vastuullisuutta, eettisyyttä ja rehellisyyttä yhteiskunnan eri alueilla. Transparency International Suomi edistää toiminnallaan oikeusvaltion periaatteiden toteutumista.

Missio

Kansainvälisesti korruptiona käsitetään julkisen talouden vuotokohdat ja epätehokkuudet kaikissa muodoissaan. Suomen sana korruptio viittaa lahjontamuotoiseen korruptioon minkä Suomen laki tunnistaa. Suomalaiset esiintyvät tutkimuksissa lainkuuliaisuudessaan maailman kärjessä.

Julkiset hankinnat, julkisen omaisuuden käyttö, julkiset menot, yhtiöittämiset sekä sidonnaisuuksien avoimuus ovat asioita joissa meillä on merkittäviä ongelmia. Vaikka ei juuri nähdä lahjontaa tai lahjuksia asioitaessa julkisen vallan kanssa, vastapalvelukset luottamushenkilöiden kanssa on Suomessa huolestuttavasti yhtä hyväksyttyjä kuin Euroopan unionin maissa keskimäärin.

Suomi on kuitenkin erityisen haavoittuvainen yhteisen päätöksenteon vääristymille verrattuna moniin maihin kun valtakunnan talous on riippuvainen julkisesta taloudesta – hyvä hallinto on meille kriittinen menestystekijä.

TI-Suomen vastuullisuus

Olemme yrittäneet pitää huolen siitä, että kaikki mitä me teemme on linjassa emojärjestömme asettamien tavoitteiden kanssa. Olemme kuitenkin suomalainen, Suomen lakien ja asetusten mukaan toimiva järjestö, jonka säännöt on hyväksynyt patentti- ja rekisterihallitus.

Säännöt pdf Tarkentava selitys
Säännöt 2013 Säännöt 2013 Vuonna 2013 tehdyissä sääntöuudistuksessa muutettiin muun muassa hallituksen jäsenien hallituksessa olo aikaa.
Säännöt 2003 Säännöt 2003 Alkuperäiset säännöt tehtiin järjestön perustamisen yhetydessä vuonna 2003.

Johto

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, jonka jäsenet ovat sitoutuneeet säännöissä määriteltyihin periaatteisiin ja toimintatapoihin. Yhdistyksen hallituksen valitsee yhdistyksen vuosikokous. Hallitus toimikausi on yksi vuosi. Hallituksen jäsenyyteen sovellamme viiden vuoden rotaatiosääntöä.

Rahoitus

Yhdistys rahoittaa toimintansa jäsenmaksuilla, projektimäärärahoilla ja muilla avustuksilla yhdistyksen toimintaan. Yhdistys järjestää toimintansa tukemiseksi varainkeräyksiä ja maksullisia huvi-, juhla- yms. tapahtumia. Yhdistyksen varainhankintastrategia on parhaillaan työn alla.

Eettisyys

Me olemme avoin, rehellinen ja vastuullinen yhteistyökumppani kaikille niille tahoille, jotka meitä lähestyvät ja joiden kanssa me yhteistyötä teemme. Eettisen toiminnan mahdollisissa ongelmatilanteissa teemme yhteistyötä emojärjestömme kanssa.

NIMI PDF TARKENTAVA SELITYS
Code Of Conduct Code_of_Conduct Transparency Internationalin jäsenjärjestöjen toimintaperiaatteet.

Visio

Korruptiosta vapaa ja läpinäkyvä suomalainen yhteiskunta

Arvot

Läpinäkyvyys

Vastuullisuus

Yhteistyö

Riippumattomuus

Rohkeus

Rehellisyys

Oikeudenmukaisuus

Tasapuolisuus

Hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, jonka jäsenet ovat sitoutuneet säännöissä määriteltyihin periaatteisiin ja toimintatapoihin. Yhdistyksen hallituksen valitsee yhdistyksen vuosikokous. Hallitus toimikausi on yksi vuosi. Hallituksen jäsenyyteen sovellamme viiden vuoden rotaatiosääntöä.

Hallitus 2022:

 

 

 

Nimi Tehtävä hallituksessa SIDONNAISUUDET
Ilkka Penttinen Fouto Puheenjohtaja Penttinen Fouto
Mari Laakso Varapuheenjohtaja Laakso
Jarmo Mielonen Hallituksen jäsen Mielonen
Klaus Krokfors Hallituksen jäsen Krokfors
Pekka Mellavuo Hallituksen jäsen Mellavuo
Pentti Mäkinen Hallituksen jäsen Mäkinen
Ilari Rantakari Hallituksen jäsen Rantakari

* Sivua päivitetään

STRATEGIA 2018-2020

Toiminta kaudella 2018-2019

Toimikaudella 2018-2019 TI Suomi vahvistaa toimintansa strategista otetta ja suunnitelmallisuutta jonka tavoitteet tulee perustumaan entistä järjestelmällisemmin ylläpidettyyn kansalliseen ja kansainväliseen tilannekuvaan. Lähestymme asioita kansainvälisesti ja toimimme paikallisesti. Parannamme omaseurantaa sekä edellisellä toimikaudella uusittua tavoitteellista strategista otettamme kansalaisvaikuttamiseen. TI Suomi on kuunteleva organisaatio. Toiminnassa keskitytään asiasisältöön, oppimiseen sekä viestintään yhdistyksen tuottamista aineistoista, toiminnasta ja toiminnan vaikuttavuudesta.

Strategiset tavoitteet

Yhdistyksen strateginen tavoite on julkisen talouden vuotokohtien tunnistaminen ja esille tuominen. Tarjoamme jäsenille ja sidosryhmille keinoja ja työkaluja erityisesti:

1) yhtiöittämisen seuraamiseen,

2) julkisten hankintojen ja menojen seuraamiseen sekä

3) sidonnaisuuksien ja lobbauksen avoimuuden varmistamiseen.

Strategic goals. A brief description.

The association’s’ strategic goal is to block leakages in public economy and making them public. We offer means and tools for stakeholders to:

1) follow transfer of public office to state-owned enterprises

2) follow public procurement and spending

3) ensure openness of conflict of interest and lobbying.

KANSAINVÄLINEN JÄRJESTÖ

Transparency International (TI) toimii yli 100 maassa avoimuuden puolesta ja korruptiota vastaan. TI keskittyy korruption torjuntaan ja ennalta ehkäisemiseen laaja-alaisesti ja yhteistyössä muiden alan järjestöjen kanssa. Toiminnallaan Se pyrkii muuttamaan rakenteita ja järjestelmiä, jotka mahdollistavat korruption. TI ei siis ole tuomari, vaan lääkäri.TI perustettiin toukokuussa 1993 TI:n puheenjohtajan Peter Eigenin johdolla. Mukana oli joukko eri alan ammattilaisia ja asiantuntijoita, jotka olivat nähneet kansainvälisen korruption tuhoisat vaikutukset ja halusivat omalta osaltaan tukea sen eliminointia.TI tutkii korruption eri muotoja ja sen esiintyvyyttä, pyrkii jakamaan siitä asiantuntevaa tietoa ja edistää kansainvälistä korruption vastaista työtä. TI:n yhteistyöhenkeen sopii hyvin se, että sillä on yhteistyökumppaneina monta kansainvälistä järjestöä, mm. monet ihmisoikeusjärjestöt ja YK.

Yksi osoitus TI:n kansainvälisistä saavutuksista on joulukuun 2003 Meksikossa päätetty YK:n kansainvälinen korruption vastainen yleissopimus, jonka 95 maata allekirjoitti. TI on edistänyt myös muiden kansainvälisten sopimusten, kuten OECD:n lahjonnanvastaisen sopimuksen, syntyä.

Vuosikokousasiakirjoja

*sivua päivitetään

Vuosikokous PDF Tarkentava selitys
2022 Vuosikokous 2022 Pöytäkirja ja muut sääntömääräiset asiakirjat
2021 Vuosikokous 2021 Pöytäkirja ja muut sääntömääräiset asiakirjat
2020 Vuosikokous 2020 Pöytäkirja ja muut sääntömääräiset asiakirjat
2019 Vuosikokous 2019 [2] Pöytäkirja ja muut sääntömääräiset asiakirjat
2018 Vuosikokous 2018 Pöytäkirja ja muut sääntömääräiset asiakirjat
2017 Vuosikokous 2017 Pöytäkirja ja muut sääntömääräiset asiakirjat
2016 Vuosikokous 2016 Pöytäkirja ja muut sääntömääräiset asiakirjat
2015 Vuosikokous 2015 Pöytäkirja ja muut sääntömääräiset asiakirjat
2014 Vuosikokous 2014 Pöytäkirja ja muut sääntömääräiset asiakirjat
2013 Vuosikokous 2013 Pöytäkirja ja muut sääntömääräiset asiakirjat
2012 Vuosikokous 2012 Pöytäkirja ja muut sääntömääräiset asiakirjat
2011 Vuosikokous 2011 Pöytäkirja ja muut sääntömääräiset asiakirjat