Lausunto Oikeusministeriölle lahjusrikoksia koskevien säännösten eräistä muutostarpeista

Transparency International Suomi pitää tärkeänä lahjusrikoksia koskevien säännösten muutostarpeiden pohtimista. Yhdistys kiittää Oikeusministeriötä laaja-alaisesta mietinnöstä, jossa on tuotu esiin keskeisimmät korruption torjuntaan liittyvät ongelmat.

Suomen osalta lahjusrikoksia koskevien säännösten muutostarpeita on tuotu esiin myös kansainvälisissä korruptiontorjuntaelimissä. Transparencyn mukaan tämä korostaa muutostarpeiden merkitystä.

 

Haluamme erikseen kiinnittää huomiota kahteen seikkaan:

1) Transparency International Suomi yhtyy mietinnön mukaiseen ehdotukseen rangaistusvastuun ulottamisesta koskemaan myös oikeushenkilöitä rikoslain 30 luvun 9 a §:ssä rangaistavaksi säädetyssä törkeässä kirjanpitorikoksessa.

2) Yhdistys ei pidä hyväksyttävänä mietinnössä esitettyä johtopäätöstä, jonka mukaan Suomi edelleen pidättäytyisi säätämästä rangaistavaksi vaikutusvallan väärinkäyttöä. Yhdistyksen mukaan Suomelle asetetut sekä kotimaiset että kansainväliset velvoitteet korruption torjunnassa edellyttävät, että myös Suomi säätää vaikutuvallan väärinkäytön rangaistavaksi. Rangaistavuus voidaan toteuttaa poistamalla Suomen asettama varauma ao. sopimuksen artiklan osalta, tai vaihtoehtoisesti rikoslakiin lisättävän säännöksen kautta.

 

Lausunto kokonaisuudessaan: Lausunto Oikeusministeriölle

Lahjusrikoksia koskevien säännösten muutostarpeita selvittävä työryhmä: Työryhmä