Tiedote: Transparency International Suomi pitää avoimuusrekisteriä koskevaa lakiehdotusta hyvänä aloituksena, mutta vajavaisena lobbaamisen kokonaiskuvan kannalta

02.12.2021

Avoimuusrekisteriä koskeva mietintö luovutettiin oikeusministerille tänään. Korruptionvastaisen kansalaisjärjestön Transparency Internationalin Suomen osasto (TI Suomi) pitää oikeusministeriön avoimuusrekisteriehdotusta tervetulleena lisänä kotimaisen päätöksenteon läpinäkyvyyden parantamiseen.

“Suomalaiseen päätöksentekoon vaikuttaminen on ollut pitkään pimennossa, ja lobbaustietojen julkisuus tulee tarpeeseen. Kansainväliset esimerkit ovat osoittaneet, että avoimuusrekisterit muissa maissa ovat onnistuneesti parantaneet päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja antaneet mahdollisuuden tarkastella vaikuttamista uudesta näkökulmasta” toteaa TI Suomen hallituksen puheenjohtaja Mari Laakso. 

Avoimuusrekisterin tarpeellisuudesta huolimatta esitys sisältää myös selkeitä kehittämiskohteita. TI Suomi painottaa, että rekisteriä on kehitettävää suuntaan, jossa se kykenee avaamaan poliittiseen päätöksentekoon vaikuttamista sekä realistisesti että tehokkaasti. 

“Nykyinen ehdotus on puutteellinen lobbauksen kattavuuden osalta. Valtionhallinnon ulkopuolinen hallinto jää rekisterin ulkopuolelle” kertoo avoimuusrekisterityöryhmän jäsen ja TI Suomen hallituksen jäsen Pentti Mäkinen. Työryhmä onkin tunnistanut tarpeen arvioida laajennusta alue- ja kuntatasolle avoimuusrekisterilain seurannan ja jälkiarvioinnin yhteydessä.

TI Suomi pitää ensisijaisen tärkeänä, että rekisteri toteutetaan uskottavasti. Toimiva ja luotettava avoimuusrekisteri tukee kaikkien demokraattisen prosessin osallistujien työtä. Rekisteri tuottaa avointa tietoa ja ymmärrystä päätöksenteosta kansalaisille, kansalaisyhteiskunnalle ja tutkijoille. Edunvalvojille rekisteri puolestaan antaa luotettavan välineen tasapuolisten vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi. Se takaa myös päättäjille kattavan vuorovaikutuksen eri yhteiskunnallisten toimijoiden kesken.

Avoimuusrekisterin uskottavuuden takia TI Suomi painottaa erityisesti seuraavien toimien tarpeellisuutta rekisterin kehittämisessä:

  • Avoimuusrekisterin kattavuuden tarkistaminen: Nykyisen esityksen kehityskohteiden mahdolliseen uudelleentarkasteluun tulee päättää sitova aikataulu.
  • Avoimuusrekisterin laajentaminen kaikkiin lobbauksen kohteisiin: Nykyinen esitys jättää useat lobbauksen kohteet etenkin alueellisella ja paikallisella tasolla huomioimatta. 
  • Tietojen helppokäyttöisyys ja saatavuus: Rekisterin datan on oltava saatavilla muodossa, joka on koneluettavaa ja palvelee sen käyttötarkoitusta mahdollisimman hyvin.
  • Uskottavat velvoitteet avoimuusrekisterin käyttämiselle: Jotta avoimuusrekisteriä voidaan pitää uskottavana, sitä koskevan sääntelyn rikkomiseen on säädettävä uskottavat sanktiot.

TI Suomi on ollut mukana avoimuusrekisterin kehityksestä vastaavassa oikeusministeriön työryhmässä.

 

Mediatiedustelut:

Pentti Mäkinen
Transparency International Suomi ry
Avoimuusrekisterityöryhmä
pentti.makinen at transparency.fi 

Mari Laakso
Transparency International Suomi ry
mari.laakso at transparency.fi