Tiedotteet

Kansainvälinen vertailu: Korruptio Suomessa aiempaa isompi ongelma

Julkisten ja yksityisten intressien sekoittuminen sekä ongelmat lehdistönvapaudessa pudottivat Suomen pisteitä Transparency Internationalin Korruptiohavaintoindeksissä.

Suomen puolustussektorilla pääasiassa vähän korruptioriskejä. Tietoisuutta korruptioriskeistä edistettävä operaatioiden sekä hankintojen osa-alueilla.

Transparency International Defence & Securityn selvityksen mukaan useiden Nato-maiden sekä eurooppalaisten valtioiden toiminta on riittämätöntä ehkäisemään armeijan ja puolustusteollisuuden piirissä tapahtuvan korruptiota. Raportissa arvioidaan 33 Naton jäsenmaan sekä sen eurooppalaisen ja keskiaasialaisen kumppanimaan turvallisuussektoriin kohdistuvia korruptioriskejä….

Transparency International Suomi ry:n lausunto esitysluonnoksesta laiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Yleisarvio Hallitus esittää, että jatkossa myös suomalaiset voisivat hallintarekisteröidä osakeomistuksensa siten, että edunsaajaomistajan (beneficial owner) paikalla lukee häntä edustavan pankin tai etävälittäjän nimi. Arvopaperien säilytys esitetään muutettavan moniportaiseksi siten, että arvopaperikeskuksen tasolla omistamista koskevat tiedot eivät…

Transparency International Suomi ry:n lausunto lakivaliokunnalle aktiivisen katumisen lakiesityksestä

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi verotuksen oikaisemisesta oma-aloitteisesti annettujen tietojen perusteella vuonna 2016 (HE 32/2015 vp). Yleistä Hallituksen esityksen mukaan luonnollinen henkilö tai kotimainen kuolinpesä välttyisi veropetosta koskevilta rikosoikeudellisilta seuraamuksilta ilmoittaessaan oma-aloitteisesti verotuksesta puuttuneita tuloverolain mukaan verotettavia…

Kansainvälisen kaupan kannalta merkittävistä valtioista 20 rikkoo lahjonnan vastaisen sopimuksen asettamia velvoitteita. Myös Suomen on tehostettava toimintaansa lahjonnan torjumisessa.

Transparency International Suomi vaatii hallitukselta aikaisempaa aktiivisempaa otetta lahjonnan torjumiseksi kansainvälisessä kaupassa. Tuoreessa Transparency Internationalin julkaisemassa vuosiraportissa Suomen nähdään torjuvan lahjontaa kohtuullisesti. Raportissa arvioidaan OECD:n lahjonnan vastaisen sopimuksen täytäntöönpanoa. Allekirjoittamalla OECD:n lahjonnan vastaisen sopimuksen valtiot ovat…

Lausunto Oikeusministeriölle lahjusrikoksia koskevien säännösten eräistä muutostarpeista

Transparency International Suomi pitää tärkeänä lahjusrikoksia koskevien säännösten muutostarpeiden pohtimista. Yhdistys kiittää Oikeusministeriötä laaja-alaisesta mietinnöstä, jossa on tuotu esiin keskeisimmät korruption torjuntaan liittyvät ongelmat. Suomen osalta lahjusrikoksia koskevien säännösten muutostarpeita on tuotu esiin myös kansainvälisissä korruptiontorjuntaelimissä….

Transparency International Suomi ry:n uusi puheenjohtaja on Jarmo Mielonen

Yhdistyksen vuosikokouksessa 27.4.2015 uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Verohallinnon ylitarkastaja, varatuomari Jarmo Mielonen. Verohallinnon edustajana Jarmo on toiminut aiemmin myös korruptiontorjuntaverkostossa ja edustanut Suomen OECD:n kokouksissa mm. korruptiota koskevissa asioissa. Mielosen mielestä Suomi tarvitsee korruptiontorjuntastrategian. Tarvitaan myös rahanpesulain…

Valtiovarainministeriö salaa pörssiomistukset

Valtiovarainministeriö esittää nykyisistä suorista omistajatiedoista luopumista myös suomalaisten osakeomistusten osalta. Valtiovarainministeriö esittää, että “yksilöllisesti eroteltu arvo-osuustili” olisi jatkossa sijoittajakohtainen, mutta hallintarekisteröity: sitä ei rekisteröitäisi todellisen omistajan vaan pankin tai etävälittäjän nimiin. Transparency International Suomi ry:n mielestä…

Suomi jäi kolmannelle sijalle tuoreessa korruptioindeksissä

Suomi jäi kolmannelle sijalle tuoreimmassa Transparency Internationalin teettämässä korruptioindeksissä (Corruption Perception Index, CPI) pisteillä 89 sadasta. Pistemäärä on sama kuin viime vuonna. Suomen pysyminen kolmannella sijalla osoittaa, ettei korruption vastainen toiminta ole vielä riittävää Suomessa. Taloudellisen…

Kansainväliset suuryritykset vaikenevat toiminnoistaan ulkomailla

Maailman suurimmat yritykset eivät kerro avoimesti toiminnoistaan ulkomailla. Transparency Internationalin juuri julkaistusta selvityksestä ”Transparency in Corporate Reporting” (läpinäkyvyys yhtiöiden raportoinnissa) selviää, että maailman suurimmat öljy, kaasu ja kaivosyhtiöt eivät ole vielä valmiita uusille läpinäkyvyyttä vaativille säännöille….