Transparency International Suomi ry:n lausunto Avoimen hallinnon kolmannen toimintaohjelman toimenpidesitoumuksista

  1. Tuetaan kaikkien mahdollisuutta osallistua

Tuetaan eri osallisuusmuotojen käyttöä rinnakkain ja parannetaan kansalaisten suoria mahdollisuuksia osallistua hallinnon valmistelutyöhön. Huolehditaan osallisuuden esteettömyydestä.

Toimenpidesitoumus on kannatettava, mutta jää vaille konkretiaa. Sitoumukselle tulee osoittaa selkeä vastuutaho kunnissa, maakunnissa sekä valtiohallinnon piirissä.

Hallinnon valmistelutyöhön osallistuminen edellyttää myös valmistelun laajempaa avoimuutta.Nykyisen julkisuuslain mukaan viranomainen voi käyttää harkintavaltaa ottaen huomioon julkisuutta ja avoimuutta korostavat oikeusperiaatteita.  Osallisuuden tukemiseksi tulisi edistää myös julkisuuden ensijaisuutta julkisuuslain tulkinnassa. JulkL 20 §:n mukaista velvollisuutta tuottaa ja jakaa tietoa tulee korostaa.

  1. Huolehditaan siitä, että hallinnon valmistelemista uudistuksista ja palveluista on saatavilla selkeä kuvaus

Yhtenäistetään ja tuetaan entistä selkeämpää viestintää hallinnossa meneillään olevasta valmistelutyöstä ja hallinnon järjestämistä palveluista.

Sitoumus ei ole konkreettinen.

Selkeämpi viestintä tarkoittaa myös julkisuuslain 20§:n mukaista velvollisuutta tuottaa ja jakaa tietoa.

3. Laajennetaan julkisuusperiaatetta yhtiöitettäviin julkisiin palveluihin

Avoimen ja läpinäkyvän päätöksenteon turvaamiseksi julkisuusperiaatetta laajennetaan koskemaan myös yhtiömuodossa tuotettavia julkisia palveluja.

TI Suomi kannattaa sitoumusta.

Julkisuuslain laajentamisen ohella on tärkeää, että julkisuusperiaatteen mukainen julkisuuden ensisijaisuus toteutuu. Julkisuuslain ulottaminen yhtiömuotoisiin toimijoihin jää puutteelliseksi muutokseksi, jos toimijat voivat esimerkiksi salata koko hankintaprosessin vetoamalla liikesalaisuuteen. Julkisuuslain laajentaminen tarkoittaisi, että toimija, kuten viranomainen, ei voi itsenäisesti, ilman laissa täsmällisesti määriteltyä perustetta kieltäytyä antamasta tietoa asiakirjasta.

On huomioitava myös, että julkisuusperiaate tarkoittaa myös menettelyn avoimuutta, toimijoiden velvollisuutta tiedottaa toiminnastaan, sekä tietojen saatavuutta ja käytettävyyttä.

  1. Yhtenäistetään julkisuuslain tulkintoja

Edistetään julkisuuslain tulkintojen yhtenäisyyttä niin, että julkisuus on aina pääsääntö myös käytännössä.

Sitoumus on kannatettava. On huolehdittava mm. julkisuutta ja avoimuutta korostavien oikeusperiaatteiden huomioon ottamisesta JulkL 9.2 §:n mukaisissa harkintaa vaativissa tilanteissa.

Sitoumus vaatii konkretiaa käytännön toteutuksen osalta. Voidaan yhdistää sitoumukseen 5.

  1. Vahvistetaan julkisuuslakiosaamista hallinnossa

Tuetaan julkisuuslakiosaamista huolehtimalla sen sisällyttämisestä virkamiesten ja viranhaltijoiden koulutukseen ja valmentamiseen.

TI Suomi kannattaa sitoumusta. Sitoumus vaatii kuitenkin tarkennusta toteuttamisen osalta. Hallinnonalat tulee määritellä sekä sisällyttää aikaisemman sitoumuksen yhtiömuotoiset toimijat.

Tutkimusten perusteella voidaan huomata, että julkisuuslain tuntemisessa, ja tätä kautta toteutumisessa on huomattavia puutteita. (Ks. esim. Kuutti & Koski 2016, Wiberg & tutkimusryhmä 2010)

Sitoumus liittyy myös sitoumukseen 4. julkisuuslain tulkinnoista.

  1. Julkaistaan valtion hankintatiedot kansalaisille

Julkaistaan avoimesti verkossa tiedot siitä, mitä valtio ostaa, millä rahalla ja mistä.

Valtion kulujen osuus julkisen rahan käytöstä on pienentynyt huomattavasti viime vuosikymmenten aikana. Tulevaisuudessa julkisen rahankäytön seuraamisen merkitys korostuu maakuntien osalta. TI Suomi korostaa, että sitoumuksen tulee käsittää valtion lisäksi myös kunnat, tulevat maakunnat, liikelaitokset sekä julkisessa omistuksessa olevat yhtiömuotoiset toimijat.

On huomioitava julkisuusperiaatteen mukainen tietojen käytettävyys ja saatavuus. Viranomaisten ja muiden julkisuuslain piiriin kuuluvien tietovarantoihin tulee olla avoin pääsy ja tiedon olla helposti hyödynnettävissä. Maakuntauudituksen yhteydessä luodaan uusi valtion lupa- ja valvontavirasto. Uusi virasto tuo yhteen aikaisemmin erilliset tietovarannot, mikä helpottaa viranomaisen hallussa olevan tiedon julkaisemista avoimesti.

On selvitettävä myös Hansel Oy:n asemaa. Tuleville maakunnille tarjotaan mahdollisuus käyttää osakeyhtiömuotoisen julkista palvelutehtävää toteuttavan Hanselin palveluita.

  1. Viestitään selkeästi mikä maakuntauudistuksessa muuttuu ja miksi

Maakuntauudistuksen kuluessa huolehditaan siitä, että uudistuksen sisältö ja syy on viestitty selkeästi kansalaisille.

Sisältyy sitoumukseen 2.

8. Laaditaan uudesta maakuntahallinnosta selkeä ja ymmärrettävä kuvaus

  • Uusi maakuntahallintomalli kuvataan selkeästi ja ymmärrettävästi kansalaisille.

Sisältyy sitoumukseen 2.

  1. Järjestetään maakuntajohdolle koulutusta avoimen hallinnon toimintatavoista

Koulutuksessa hyödynnetään avoimen hallinnon tukipaketin materiaaleja ja erityisesti alueen kuntien kokemuksia ja käytäntöjä.

Voidaan yhdistää tavoitteeseen 4 ja 5.

  1. Päivitetään avoimen hallinnon periaatteet yhteistyönä koskemaan myös maakuntahallinnon toimijoita

Ministeriöiden kansliapäälliköiden ja Suomen Kuntaliiton johdon allekirjoittamat avoimen hallinnon periaatteet päivitetään koskemaan myös maakuntahallinnon toimijoita.

Avoimen hallinnon periaatteiden päivittämisen tulee tapahtua laajaan osallistumiseen perustuen (kansalaiset, kansalaisjärjestöt, Kuntaliitto ym.)