Transparency International Suomi ry:n lausunto lakivaliokunnalle aktiivisen katumisen lakiesityksestä

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi verotuksen oikaisemisesta oma-aloitteisesti annettujen tietojen perusteella vuonna 2016 (HE 32/2015 vp).

Yleistä

Hallituksen esityksen mukaan luonnollinen henkilö tai kotimainen kuolinpesä välttyisi veropetosta koskevilta rikosoikeudellisilta seuraamuksilta ilmoittaessaan oma-aloitteisesti verotuksesta puuttuneita tuloverolain mukaan verotettavia tuloja tai perintö- ja lahjaverolain mukaan verotettavia varoja Verohallinnolle. Laki olisi määräaikainen ja sitä sovellettaisiin vuoden 2016 aikana vireille tulleisiin oikaisuvaatimuksiin.

Hallituksen esityksen mukaan tällainen katumismahdollisuus edistäisi veronkierron ja veropaon torjuntaa ja olisi tehokas keino verotulojen lisäämiseksi mahdollisimman pienillä hallinnollisilla kustannuksilla. Esityksen fiskaaliseksi tavoitteeksi ilmoitetaan 10 miljoonaa euroa. Esitys on nyt toisella lausuntokierroksella.

Keskeiset havainnot

Ensimmäiseltä lausuntokierrokselta saadun palautteen perusteella esitystä on korjattu ja täsmennetty mm. siten, että

– lakia ei sovellettaisi tuloihin tai varoihin, joiden voidaan verotuksen toimittamisen yhteydessä todeta olevan peräisin rikollisesta toiminnasta,

– veronkorotusprosentit on muutettu vastaamaan aiemman käytössä olleen ohjeiston mukaisiksi, ja

– esityksen fiskaalinen tuotto on täsmennetty 10 miljoonaksi euroksi.

Nämä korjaukset ja täsmennykset eivät kuitenkaan poista eräitä yleisempiä ongelmia. Yksi niistä koskee tietämystämme siitä, mitä keinoja ja reittejä varojen salaamisessa on käytetty. Nämä ensiarvoiset tärkeät asiat voidaan nähdäksemme selvittää vain rikostutkinnan keinoin. Illman näitä tietoja taistelu veroparatiiseja vastaan pysyy tehottomana,

Lakiesityksen mukaan katumismahdollisuus edistäisi veronkierron ja veropaon torjuntaa ilman, että verovalvontaa vastaavasti tehostettaisiin. Nämä kaksi asiaa esitellään vaihtoehtoisina toimintalinjoina. Näin ei mielestämme voi tehdä, sillä motiivi ilmoittaa piilotettuja tuloja on ehdollinen kiinnijäämisriskille.

Esityksessä lasketaan aivan liian paljon vuonna 2017 mahdollisesti alkavan kansainvälisen tulotietojen vaihdon varaan. Käsityksemme mukaan laajaan, myös pääomatulot kattavaan tulotietojen vaihtoon ei tulla siirtymään vielä pitkään aikaan. Ja on täysin mahdollista, että osa niistä tuloista, jotka nyt kuuluvat säännellyn pankkitoiminnan piiriin, siirtyvät jatkossa ns. varjopankkitoiminnan piiriin.

Ensin olisi siis luotava aito kiinnijäämisen riski, samaan tapaan kuin se on luotu Ruotsissa, jossa noin 200 ammattilaisen osasto metsästää piilotettuja varoja varsin kehittynein menetelmin ja laajoin tiedonsaantioikeuksin. Ilman kiinnijäämisen riskiä esitetty katumismahdollisuus tulee lisäämään harmaata taloutta. Tästä asiasta on myös tutkimuksellista näyttöä.

Esityksessä on edelleen tulkinnanvaraisia muotoiluja, ja ne koskevat hyvinkin merkityksellisiä asioita. Yksi niistä koskee katumisen ehtojen täyttymistä. Täyttyvätkö ne mahdollisesti myös siinä tapauksessa, että verovelkoja ei ole maksettu. TI Suomen mielestä näin ei voi olla.

Edellä esitettyyn viitaten, TI Suomi ei löydä perusteita esityksen hyväksymiselle. Näin muotoiltuna esitys on edelleen yhdenvertaisuuden kannalta ongelmallinen ja kansalaisten oikeudentajuun huonosti sopiva armahduslaki.

 

Transparency International Suomi ry