Transparency International Suomi ry:n lausunto OECD:n lahjonnanvastaisen työryhmän Suomelle osoittamista moitteista

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD moittii Suomea lausunnossaan OECD:n lahjonnanvastaisen työryhmän vuonna 2010 antamien suositusten toimeenpanosta. Työryhmän 19 suosituksesta vain kuusi on laitettu kokonaisuudessaan täytäntöön viimeisten viiden vuoden aikana.

Työryhmän mukaan kansainvälisessä liiketoiminnan parissa ilmenneet lahjontatapaukset osoittavat selviä puutteita suomalaisessa lainsäädännössä. Viimeaikaiset lahjontatapauksia koskevat oikeusjutut Suomessa ovat päättyneet syytteistä vapauttamiseen, kun samanaikaisesti tapauksiin liittyviä virkamiehiä on tuomittu kotimaissaan.

Transparency International Suomi katsoo, että kyseiset tapaukset sekä Suomea koskevat kotimaiset ja kansainväliset velvoitteet korruption torjunnassa edellyttävät vaikutusvallan väärinkäytön kriminalisointia, rikoslaissa olevan virkamiehen määritelmän muuttamista niin, että määritelmään sisällytetään ulkomaisessa valtiossa lainsäädäntötyötä tekevät henkilöt, sekä suojelun takaamista korruptioepäilyistä ilmoittaville henkilöille ja ulkoisen, anonymiteetin takaavan ilmoittamiskanavan muodostamista.

Transparency International Suomi pitää kannatettavana Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen 12 artiklaa koskevan varauman poistamista vaikutusvallan väärinkäytön kriminalisoimiseksi. Euroopan neuvoston korruptionvastaisen toimielimen Suomea arvioinut ryhmä on todennut varauman perustuvan melko epämääräisiin ja epätarkkoihin tarkasteluihin. Näin ollen Transparency International Suomi katsoo, että vaikutusvallan väärinkäytön kriminalisoinnissa pohjana voidaan käyttää edustaja Södermanin ehdotusta (lakialoite LA 45/2010 vp). Vaikutusvallan väärinkäytön kriminalisoimisella pyritään suojaamaan luottamus virkamiehen ja kansanedustajan puolueettomuuteen ja riippumattomuuteen.

Transparency International Suomi katsoo, että korruptioepäilyistä ilmoittavien henkilöiden suojelussa on pyrittävä laajaan ilmoittamisen mahdollisuuteen. Ilmoittamisen mahdollisuus tulee taata myös henkilöille, jotka eivät ole työsuhteessa, sekä perustua laajaan käsitykseen korruptiosta ja väärinkäytöksistä. Yhdistyksemme mukaan ilmoittamismahdollisuus voi perustua Irlannin Protected Disclosures Act –lain esimerkin mukaisesti ilmoittamiseen mm. rangaistavaksi säädetystä toiminnasta, laissa säädettyjen velvoitteiden laiminlyönnistä, julkisten varojen väärinkäytöstä sekä näiden tekojen salaamispyrkimyksistä.

Transparency International Suomi yhtyy OECD:n lahjonnanvastaisen työryhmän vaatimukseen poliittisen tahdon osoittamisesta tarpeellisten lainsäädäntömuutosten toimeenpanosta.

Transparency International Suomi ry

Lisätietoja:

Jarmo Mielonen, jarmo.mielonen@transparency.fi , 040 5486190

Tommi Niinimäki, tommi.niinimaki@transparency.fi, 040 5259159