Suomen puolustussektorilla pääasiassa vähän korruptioriskejä. Tietoisuutta korruptioriskeistä edistettävä operaatioiden sekä hankintojen osa-alueilla.

Transparency International Defence & Securityn selvityksen mukaan useiden Nato-maiden sekä eurooppalaisten valtioiden toiminta on riittämätöntä ehkäisemään armeijan ja puolustusteollisuuden piirissä tapahtuvan korruptiota. Raportissa arvioidaan 33 Naton jäsenmaan sekä sen eurooppalaisen ja keskiaasialaisen kumppanimaan turvallisuussektoriin kohdistuvia korruptioriskejä….

Korruptionvastainen päivä 9.12.

Oikeusministeriö ja Transparency International Suomi ry. järjestävät kaikille avoimen korruptioon ja sen torjuntaan liittyvän tilaisuuden kansainvälisenä korruption vastaisena päivänä keskiviikkona 9.12.2015 klo 13–15:30, paikkana Astoria-sali (Iso Roobertinkatu 14, Helsinki). Teemana on avoimuuden tärkeys korruption torjunnassa ja…

Transparency International Suomi ry:n lausunto esitysluonnoksesta laiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Yleisarvio Hallitus esittää, että jatkossa myös suomalaiset voisivat hallintarekisteröidä osakeomistuksensa siten, että edunsaajaomistajan (beneficial owner) paikalla lukee häntä edustavan pankin tai etävälittäjän nimi. Arvopaperien säilytys esitetään muutettavan moniportaiseksi siten, että arvopaperikeskuksen tasolla omistamista koskevat tiedot eivät…

Transparency International Suomi ry:n lausunto lakivaliokunnalle aktiivisen katumisen lakiesityksestä

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi verotuksen oikaisemisesta oma-aloitteisesti annettujen tietojen perusteella vuonna 2016 (HE 32/2015 vp). Yleistä Hallituksen esityksen mukaan luonnollinen henkilö tai kotimainen kuolinpesä välttyisi veropetosta koskevilta rikosoikeudellisilta seuraamuksilta ilmoittaessaan oma-aloitteisesti verotuksesta puuttuneita tuloverolain mukaan verotettavia…

Arvopaperiomistusten julkisuus on turvattava

Valtiovarainministeriön tiedotteen (2.10.2015) mukaan hallituksen on tarkoitus antaa tänä syksynä eduskunnalle esitys, jolla tehdään EU:n uuden, viime syksynä voimaan tulleen arvopaperikeskusasetuksen vaatimat välttämättömät muutokset kansalliseen lainsäädäntöön. Esitys valmistellaan valtiovarainministeriön (VM) rahoitusmarkkinaosastolla, eikä se tule enää lausuntokierrokselle….

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea: Avoimuuden edistäminen ja korruption torjunta keskeisiksi tavoitteiksi EU:ssa

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea lausui syyskuussa korruption ehkäisemisen ja avoimuuden lisäämisen puolesta. Komitean mukaan EU:n on viipymättä kehitettävä yhtenäinen ja kattava viisivuotinen korruptiontorjuntastrategia ja strategiaa tukeva toimintasuunnitelma. Avoimuuden edistämisen ja korruption ehkäisemisen olisi oltava keskeisiä tavoitteita…

TI-blogi: Ajatuksia korruptiosta ja korruption torjunnasta

Nimeni on Jarmo Mielonen ja olen Transparency International Suomen puheenjohtaja. Tulin valituksi puheenjohtajaksi keväällä pidetyssä yhdistyksen vuosikokouksessa. Olen koulutukseltani juristi ja kesäkuun ensimmäisenä päivänä tuli 40 vuotta täyteen verohallinnon palveluksessa, siitä vuodesta 1979 alkaen verotarkastukseen liittyvissä…

Transparency International Suomi ry:n tietoon tulleet ilmoitukset korruptioepäilyistä

Suomen korruption vastaista toimintaa koskevissa arvioissa on usein nostettu esiin korruptioepäilyistä ilmoittavien henkilöiden suojelu. Euroopan neuvoston korruptiota koskeva siviilioikeudellinen yleissopimus edellyttää jäsenmailta korruptioon liittyvän raportoinnin mahdollistamista ja korruptioepäilyistä ilmoittavien henkilöille tarkoituksenmukaisen suojelun. Myös kansainväliset sopimukset kuten…

Kansainvälisen kaupan kannalta merkittävistä valtioista 20 rikkoo lahjonnan vastaisen sopimuksen asettamia velvoitteita. Myös Suomen on tehostettava toimintaansa lahjonnan torjumisessa.

Transparency International Suomi vaatii hallitukselta aikaisempaa aktiivisempaa otetta lahjonnan torjumiseksi kansainvälisessä kaupassa. Tuoreessa Transparency Internationalin julkaisemassa vuosiraportissa Suomen nähdään torjuvan lahjontaa kohtuullisesti. Raportissa arvioidaan OECD:n lahjonnan vastaisen sopimuksen täytäntöönpanoa. Allekirjoittamalla OECD:n lahjonnan vastaisen sopimuksen valtiot ovat…

Lausunto Oikeusministeriölle lahjusrikoksia koskevien säännösten eräistä muutostarpeista

Transparency International Suomi pitää tärkeänä lahjusrikoksia koskevien säännösten muutostarpeiden pohtimista. Yhdistys kiittää Oikeusministeriötä laaja-alaisesta mietinnöstä, jossa on tuotu esiin keskeisimmät korruption torjuntaan liittyvät ongelmat. Suomen osalta lahjusrikoksia koskevien säännösten muutostarpeita on tuotu esiin myös kansainvälisissä korruptiontorjuntaelimissä….