Suomen puolustussektorilla pääasiassa vähän korruptioriskejä. Tietoisuutta korruptioriskeistä edistettävä operaatioiden sekä hankintojen osa-alueilla.

Transparency International Defence & Securityn selvityksen mukaan useiden Nato-maiden sekä eurooppalaisten valtioiden toiminta on riittämätöntä ehkäisemään armeijan ja puolustusteollisuuden piirissä tapahtuvan korruptiota. Raportissa arvioidaan 33 Naton jäsenmaan sekä sen eurooppalaisen ja keskiaasialaisen kumppanimaan turvallisuussektoriin kohdistuvia korruptioriskejä. Raportti on osa puolustussektorin instituutioiden integriteettiä tarkastelevaa tutkimussarjaa.

Raportin mukaan useiden Naton jäsenmaiden sekä Naton eurooppalaisten yhteistyökumppanien puolustussektoreita koskevat valvontamekanismit ovat puutteellisia, mikä herättää kysymyksiä maiden tekemistä lupauksista sitoutuneisuudestaan demokratiaan ja laillisuusperiaatteeseen.

Raportissa vain puolet maista saivat alhaisen tai erittäin alhaisen luokituksen puolustussektorin korruptioriskien suhteen. Portugali ja Turkki luokiteltiin korkean korruptioriskin maiksi. Ainoastaan Iso-Britannia sai erittäin alhaisen korruptioriskin luokituksen. Huolestuttavana voidaan pitää Ranskan saamaa korkean korruptioriskin luokitusta sotilasoperaatioiden osa-alueella ottaen huomioon maan yli 10 000 sotilasoperaatioissa ympäri maailman toimivaa sotilasta.

Katherine Dixonin, Transparency International Defence & Securityn projektijohtajan mukaan Nato-maiden sitoutuneisuudella korruptionvastaiseen toimintaan on merkittävä rooli demokratian ja turvallisuuden edistämisessä:

”Läpinäkyvien ja tilivelvollisten instituutioiden tulisi olla Naton arvojen keskiössä. Kun huomio keskittyy entisestään kollektiiviseen puolustukseen, on Natolle oltava selvää mitä se puolustaa – yhteiskuntia, joille demokratian periaatteet ovat luonteenomaisia.
Naton globaalin vaikutusvallan myötä kansainväliselle turvallisuudelle on olennaista ovatko Natomaat valmiita toimimaan vahvan integriteetin mukaisesti sekä torjumaan korruptiota niissä maissa, joihin sen operaatiot kohdistuvat.”

Raportissa Suomen puolustussektoriin kohdistuvat korruptioriskit arvioitiin alhaisiksi. TI Defence & Security katsoo, että institutionaalinen läpinäkyvyys toteutuu hyvin, mutta riskianalyysissä sekä henkilöstön koulutuksessa tulisi ottaa paremmin huomioon korruptiota koskevat teemat. Näin ongelmat tunnistettaisiin nopeasti ja tehokkaasti.

Kuten Ranskalla, myös Suomella suurin yksittäin osa-alue, johon korruptioriskit kohdistuvat on operationaalinen puoli. Tietoisuus korruptioriskeistä sotilasoperaatioissa ei ole ulottunut operationaalisen toiminnan ohjeistukseen. Esimerkiksi Afganistanin operaatiossa on havahduttu korruption aiheuttavan kasvavaa epävakautta sekä heikentävän turvallisuussektorin toimijoiden toimintakykyä. Tästä huolimatta operationaalinen puoli ei ole kyennyt parantamaan korruption vastaista toimintaansa.

Suomen puolustuskulut ovat kasvaneet viime vuosien aikana. Taatakseen julkisen tuen on puolustussektorin kyettävä todistamaan, että varat käytetään tehokkaasti ja puolustustavoitteiden mukaisesti. Hankintatoiminnassa on keskityttävä alihankintaketjun hallintaan sekä toimijoiden vastuullisuuden seurantaan.

TI Defence & Securityn mukaan puolustuskulujen kasvu on voimakasta erityisesti aluille, joille on tyypillistä hallinnollinen epävakaus, joka muodostaa uhkatekijän kansainväliselle rauhalle ja vakaudelle. Transparency International Suomi ry katsoo, että operaatioihin, joissa sotilaskapasiteettia viedään epävakaaseen ympäristöön, on sitouduttava pitkäaikaisesti.

Kokonaisuudessaan raportit löydät tästä:

Finland Defence 2015 Country Summary

Finland Defence index

DEFENCE ANTI-CORRUPTION INDEX

Lisätietoja:
Dominic Kavakeb                                                            Ilmari Larjavaara
Communications Manager, TI UK                                   Transparency International Suomi ry
dominic.kavakeb@transparency.org.uk                          ilmari.larjavaara@transparency.fi
+ 44 (0)20 3096 7695                                                     +358 40 19 80 521