Transparency International Suomi ry:n lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Transparency International Suomi ry:ltä (TI Suomi) kirjallista lausuntoa otsikossa mainitusta hallituksen esityksestä. TI Suomi kiittää annetusta mahdollisuudesta.

Esityksen keskeisestä sisällöstä

Markkinoiden väärinkäytösasetuksen (MAR) 32 artiklan ja komission täytäntöönpanodirektiivin perusteella hallitus esittää eduskunnalle Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamista 71 a §:n osalta. Esityksen mukaan MAR:n 32 artikla ja täytäntöönpanodirektiivi edellyttävät muutoksia 71 a §:ssä säädettävän järjestelmän ylläpitämisestä, jonka kautta Finanssivalvonta vastaanottaa ilmoituksia finanssimarkkinoita koskeviin säännöksiin liittyvistä väärinkäytösepäilyistä. TI Suomi kannattaa esityksen mukaisia muutoksia.

Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan säädettävän MAR 32 artiklan 2 kohdan perusteella toimenpiteistä, joilla järjestetään ilmoitusten asianmukainen käsittely, turvataan ilmoituksen tekijän ja ilmoituksen kohteena olevan henkilön henkilötietojen ja henkilöllisyyden suoja, sekä suojataan väärinkäytösepäilystä ilmoittavaa henkilöä ja ilmoituksen kohteena olevaa henkilöä MAR:n edellyttämällä tavalla kostotoimilta, syrjinnältä sekä muulta epäoikeudenmukaiselta kohtelulta. TI Suomi näkee esitettyjen muutosten vähentävän väärinkäytösepäilyistä ilmoittamiseen liittyvää kynnystä, ja näin parantavan viranomaisten kykyä havaita ja tutkia mahdollisia väärinkäytöksiä.

TI Suomi katsoo, että väärinkäytösepäilyistä ilmoittavien henkilöiden suojelussa mahdollisilta vastatoimilta ensisijaisen tärkeää on taata ilmoituskanava, joka säilyttää anonymiteetin. Väärinkäytösepäilyistä ilmoittaville on myös tuotettava riittävä ohjeistus.

TI Suomi pitää tärkeänä lisäyksenä myös pykälän ehdotettua viidettä momenttia. Täytäntöönpanodirektiivin 12 artiklaan perustuva kahden vuoden välein laadittava selvitys mahdollistaa myös ulkoisen arvioinnin ilmoituskanavan toimivuudesta ja ilmoitusten jatkotoimien sekä ilmoituksen kohteena olevien henkilöiden suojelua koskevien menettelyiden riittävyydestä ja ajantasaisuudesta.

Transparency International Suomi ry

Lisätietoja:

Tommi Niinimäki, tommi.niinimaki@transparency.fi, +358 40 5259159