Transparency International Suomi ry:n lausunto koskien korruptioepäilyistä ilmoittavien henkilöiden suojelua selvittäneen työryhmän mietintöä.

Transparency International Suomi (TI Suomi) kannattaa työryhmän ehdotuksia ja toimenpidesuosituksia koskien korruptioepäilyistä ja havainnoista ilmoittamista sekä ilmoittajien suojelua. TI Suomi pitää tarpeellisena erillisen, ulkoisen kanavan perustamista, jonka kautta kaiken tyyppisestä korruptiivisesta toiminnasta voi ilmoittaa.

TI Suomi katsoo, että korruptioepäilyistä ilmoittavien henkilöiden suojelussa mahdollisilta vastatoimilta ensisijaisen tärkeää on taata ilmoituskanava, joka säilyttää anonymiteetin. Korruptioepäilyistä ilmoittaville on myös tuotettava riittävä ohjeistus sekä mahdollistettava luottamuksellinen kommunikaatio koko ilmoittamisprosessin ajan.

TI Suomi pitää tärkeänä, että ilmoitusmahdollisuus perustuu laajaan korruption käsitteeseen kattaen sekä nykyisen lainsäädännön korruptioon viittaavat rikokset että sellaiset korruption muodot, joissa on kyse muunlaisesta epäeettisestä toiminnasta. Ilmoitusmahdollisuuden perustuessa laajaan korruption käsitteeseen sekä anonymiteettiin, ulkoinen kanava laskee korruptioepäilyistä ilmoittamiseen liittyvää kynnystä, ja takaa ilmoitusmahdollisuuden laajasti kansalaisille. TI Suomi esittää, että mietinnössä ehdotettu tuleva työryhmä selvittäisi myös ulkoisen ilmoittamisen mahdollisuuden sähköisen kanavan lisäksi myös muin keinoin tasapuolisen ilmoitusmahdollisuuden takaamiseksi.

Työryhmän mietinnössä tuodaan esiin, että työryhmän näkemyksen mukaan korruptiivisesta toiminnasta tulisi ensisijaisesti ilmoittaa työpaikan sisällä ja, että kaikilla työntekijöillä tulisi olla mahdollisuus ilmoittaa korruptiivisesta toiminnasta. TI Suomi näkee, että näiden näkemysten perusteella työryhmän ehdotukset työpaikan sisäiseen ilmoittamiseen liittyen jäävät vajavaisiksi. TI Suomi esittää, että myös sisäisen ilmoittamisen mahdollisuuden selvittämistä jatketaan esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunnassa.

TI Suomi katsoo, että ulkoista, anonymiteetin takaavaa ilmoituskanavaa suunnitteleva työryhmä asetetaan mahdollisimman nopeasti. Työryhmälle on myös taattava riittävät resurssit ja asetettava selkeä tavoiteaika työn valmiiksisaattamiselle.

Transparency International Suomi ry

Lisätietoja:

Tommi Niinimäki, tommi.niinimaki@transparency.fi, +358 40 5259159

Venla Mäntysalo, venla.mantysalo@transparency.fi, +358 40 5426794