Uusi selvitys tarkastelee lobbauksen sääntelyä Suomessa

Transparency International Suomi ry:n uudessa selvityksessä ‘Clapping with one hand – An analysis of Finnish lobbying regulations‘ arvioidaan lobbaamisen sääntelyä Suomessa. Selvitys osoittaa, että lobbauksen sääntely on Suomessa puutteellista jokaisella arvioidulla osa-alueella.


Suomesta puuttuu erityisesti lobbauksen sääntelyyn osoitettu lainsäädäntö kokonaisuudessaan ja muu sääntely tavoittaa lobbaamiseen liittyvät riskit vain paloittain. Arvion kokonaistulos jääkin 32 prosenttiin. Prosenttiosuus osoittaa sääntelyn tason suhteessa kansainvälisiin standardeihin.

Selvityksessä arvioidaan läpinäkyvyyssäännösten (tulos 20%), hallinnon eettisyyttä ja loukkaamattomuutta (integriteetti) koskevien säännösten (tulos 32%) sekä osallistumismahdollisuuksien tasapuolisuutta koskevien säännösten toimivuutta lobbauksen sääntelijänä (tulos 44%). Kaikkiaan selvityksessä on arvioitu 65 eri indikaattoria.


Vastaava arvio on tehty 19 muussa Euroopan maassa. Selvityksen perusteella, eurooppalaisessa kontekstissa lobbaamisen sääntely Suomessa on keskinkertaista. Lobbauksen sääntely Suomessa on heikompaa kuin esimerkiksi Iso-Britanniassa, Liettuassa, Itävallassa tai Alankomaissa.


Suomessa on tapana korostaa yhteiskunnan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä korruption ja muun epäeettisen toiminnan torjunnassa. Selvityksen mukaan läpinäkyvyyden taso kuitenkin jää heikoksi, kun tarkastellaan lobbaamispyrkimysten läpinäkyvyyttä. Läpinäkyvyyden osa-aluuena arvioidaan lainsäädännöllisen jalanjäljen läpinäkyvyyttä, jonka osalta Suomi jää nollatulokseen. Lainsäädännöllisella jalanjäljella tarkoitetaan tietoa siitä, mitkä tahot ovat pyrkineet vaikuttamaan mihinkin päätökseen tai lakialoitteeseen ja miten. Tulos osoittaa myös, että läpinäkyvyyden taso vaikuttamispyrkimysten osalta on itseasiassa heikompaa kuin monissa muissa Euroopan maissa.


Usein lobbaamiseen liitetään negatiivisia mielleyhtymiä johtuen monista korkean profiilin skandaaleista. Lobbaus on kuitenkin tärkeä osa toimivaa ja tervettä demokratiaa. Lobbaus on osa perusoikeuksiin kuuluvaa sananvapautta, ja näin osa demokraattisen oikeusvaltion perustaa.


Lobbaaminen ei itsessään ole ongelma. Useat poliittiseen päätöksentekoon ja järjestelmään liittyvät skandaalit kuitenkin osoittavat, että ilman selkeitä sääntöjä harvalukuinen joukko ääniä voi hallita poliittista päätöksentekoa – usein toimijoiden oman edun saavuttamiseksi, yleisen edun kustannuksella. Lobbaamisen sääntelyn puute voi johtaa vakaviin poliittisen järjestelmän kriiseihin, mikä puolestaan voi johtaa kauskantoisiin haitallisiin seurauksiin talouden, ympäristön, hyvinvoinnin ja turvallisuuden kannalta.

Lue koko raportti täältä:

Clapping with one hand – An analysis of Finnish lobbying regulations

Katso selvityksen raaka-data täältä: